Trust

Name
Designation
Shri Surendra Parsan
President
Shri J C Suchanti
Joint Secretary
Shri Shanti Lal Bothra
Joint Secretary
Shri Ratti Lal Tamby
Treasurer
Shri Taj Bahadur Singh Baid
Member
Shri Sunil Chand Suchanti
Member
Shri Tapan Kumar Sahela
Member
Shri Pradip Kumar Boyed
Member
Shri Mahendra Kr Parekh
Member